Savannah monitor
Savannah monitor
Hatchling Savannah Monitor (Varanus exanthematicus)